Education and Culture - Socrates Grundtvig

SEN-NET

Seniors in Network

 • English
 • Česky
 • Português
 • Slovensky
 • Español
 • Svenska

Ciele projektu SEN-NET PDF Tlač E-mail
Saturday, 13 May 2006

Cieľmi projektu sú

 • vyvíjať štruktúry, modely, metodológiu a materiály pre výučbu seniorov v IKT zručnostiach
 • vytvoriť sieť vzdelávateľov
 • navrhnúť odporúčania na vhodný systém a štruktúru
 • navrhnúť odporúčania pre IKT priemysel
 • vyvinúť špecifické formy mentorovania medzi zúčastnenými krajinami
 • vyvinúť hodnotenie a validáciu učebných metodológií.

Ciele sa realizujú nasledujúcimi spôsobmi:

 • Vyvinúť sadu modulov ako aj vyučovacích nástrojov, ktoré sú špecificky zamerané na požadované zručnosti učiteľov, ktorí pracujú so seniormi v IKT vzdelávaní.
 • Poskytnúť obsah IKT kurzov pre seniorov s aspektom národných špecifík. Bude to dôležité z hľadiska Európskej pridanej hodnoty.
 • Vybudovať užitočný vyučovací nástroj a sadu zdrojov, ktoré pomôžu vzdelávacím zariadeniam poskytovať efektívne IKT vzdelávanie pre seniorov s využívaním kombinovanej a e-learningovej metodológie a technológie.
 • Testovať všetky vytvorené materiály a modely učenia a hodnotiť ich efektívnosť.
 • Budovať sieť vzdelávateľov založenú na Internete a web technológiách ako je Virtuálne centrum a vyvinúť špecifické formy mentorovania, ktoré sa budú môcť používať v IKT vzdelávaní pre seniorov aj v iných členských krajinách EÚ.
 • Využívať výsledky výskumu ako zdroje pre odporúčania pre IKT priemysel.
 • Organizovať národné workshopy a medzinárodné konferencie so zameraním na IKT vzdelávanie pre seniorov.

V partnerských krajinách sa vytvorí sada modulov a vyučovacích nástrojov a budú sa používať v ich pilotných kurzoch. Po hodnotení na národnej úrovni sa vypracujú odporúčania na medzinárodnej úrovni, ktoré sa neskôr budú môcť využívať pre všetky krajiny EÚ. Ešte predtým ako sa navrhnú akékoľvek materiály, musí byť urobená analýza potrieb v každej partnerskej krajine, aby sa našli dobré príklady a pracovné stratégie a metodológie. Tvorba CD ROM-ov a e-learningovej podpory kombinovaného učenia pre vzdelávateľov a učiteľov seniorov zredukuje vysoké náklady výučby celého kurzu a poskytne rýchly spôsob prístupu k informáciám interaktívnym spôsobom. Skúsenosti z tohto sa môžu využiť pre vývoj IKT kurzov pre seniorov.

Vytvorenie Virtuálneho centra - interaktívnej siete spoločenstva vzdelávateľov bude obsahovať princípy komunálneho/spoločného konštruktivistického učenia prostredníctvom čoho sa užívatelia budú môcť plne zúčastniť kolektívneho učenia a zdieľania inovatívnych postupov, ktoré budú evidentné počas odovzdávania vzdelávacej podpory v každej zúčastnenej partnerskej krajine. Internetové spoločenstvo zahrnie sadu prístupových smerníc na web pomocou WAI (Webové prístupové iniciatívy -Web Access Initiatives) celosvetového web konzorcia (Worldwide Web Consortium), v ktorom EÚ je angažované. Virtuálne centrum môže byť základom Nápovedy (Help Desk) nielen pre vzdelávateľov, ale aj pre všetkých seniorov v sieti vytvorenej cez Internet.

Bude vytvorený systém vzájomného hodnotenia materiálov (peer review), aby sa zabezpečilo, že všetky učebné materiály budú na najvyššej kvalite vo všetkých partnerských krajinách. Zdieľanie expertízy medzi partnermi a neoceniteľný vklad komunity seniorov zabezpečí, že sylaby a obsah bude vyhovovať potrebám tých vzdelávateľov, ktorí chcú pôsobiť v kurze. Uvažuje sa o tom, že konečné testovanie materiálov bude hradený expertom v oblasti vzdelávania seniorov a IKT.

Zavedenie kombinovaného učenia a e-learningových nástrojov povzbudí vzdelávateľov, aby sa plne oboznámili s najnovšími teóriami učenia, etickými smernicami, psychológiou seniorov a technológiou pomoci (assistive technology), ktoré sa požadujú na efektívnu IKT výučbu seniorov. Toto oprávni všetkých, ktorí to využívajú a zníži bariéry, ktoré sú často bežné pri práci so seniormi.

Najviac inovatívny aspekt tohto projektu je v doplnení nevyhnutného ľudského kontaktu vyučovaciemu procesu s nástrojmi e-learningu, ktoré uľahčia a štandardizujú získavanie základných zručností a expertízy v oblasti výučby a práce so seniormi, aby im pomohli rozvinúť ich IKT zručnosti. Projekt bude využívať kombinované učenie ako hlavný prístup k vzdelávaniu seniorov.

Vytvorenie siete vzdelávateľov seniorov - Virtuálne centrum - pomôže zvýšiť šírenie kurzov, metodológie a učebných nástrojov každej krajiny k ďalším partnerom a neskôr tiež do iných krajín EÚ.

Odporúčania pre IKT priemysel na základe výskumu projektu môže pomôcť nielen seniorom, ale aj priemyslu, pretože je tu veľké napätie na trhu. Využiteľnosť Laboratória otvoreného na ČVUT v Prahe ako najnovšej technológie na testovanie sa bude využívať na tento výskum.

Ďalšie inovatívne aspekty zahrňujú:

 • Podieľanie sa na európskej skúsenosti a príkladoch najlepšej praxe v IKT vzdelávaní seniorov.
 • Zavedenie celej novej interaktívnej e-komunity pre všetkých účastníkov v EÚ partnerských krajinách.
 • Orientácia k nástrojom využívaných užívateľmi, z ktorých budú mať úžitok aj vzdelávatelia a seniori.
Posledná Aktualizácia ( Wednesday, 09 August 2006 )
 


This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.