Education and Culture - Socrates Grundtvig

SEN-NET

Seniors in Network

 • English
 • Česky
 • Português
 • Slovensky
 • Español
 • Svenska

Projektets mål PDF Skriv ut E-post
2006-05-13

Projektets mål är att:

 • utveckla strukturer, modeller, metoder och material för IT-utbildning för seniorer
 • skapa ett nätverk av utbildare
 • utveckla rekommendationer om lämpliga system och strukturer
 • utveckla rekommendationer för IT-Industrin
 • utveckla former för mentorskap bland de deltagande länderna
 • utveckla utvärderings- och valideringsmetoder för utblidningsmetodologier.

Föreslagna åtgärder för att nå målen:

 • Utveckla en uppsättning moduler och lärobjekt specifikt inriktade mot de kunskaper som krävs för att kunna arbeta med IT-utbildning för seniorer.
 • Att erbjuda nationsanpassat utbildningsmaterial för IT-kurser för seniorer.
 • Att bygga ett användbart undervisningsverktyg och en uppsättning resurser som skall hjälpa utbildare att ge effektiv IT-utbildning för seniorer via "blended" och "e-lerning" metodolgi och teknologi.
 • Att testa allt material som skapas samt utvärdera dess effektivitet.
 • Att skapa ett nätverk av utbildare i form av ett virtuellt center, baserat på internet- och webbteknologier samt utveckla former för mentorskap, vilka kan användas vid IT-utbildning för seniorer i andra EU-länder.
 • Att se över forskning och hitta underlag för rekommendationer till IT-industrin.
 • Att organisera nationella workshops och internationella konferenser med fokus på IT-utbildning för seniorer.

Ett uppsättning moduler och lärobjekt kommer att skapas i deltagarländerna och användas i pilotkurser. Efter utvärdering på nationell nivå kommer rekommendationer att utvecklas på internationell nivå, vilka kan användas i alla EU-länder. Innan något material kan designas kommer en behovsanalys att utföras i varje deltagarland för att finna goda exempel, fungerande strategier och metoder. Undervisningsmaterialet kommer att distribueras både på en CD ROM och via en e-learning plattform tillgänglig för utbildare som arbetar med seniorer. Detta för att reducera kostnader för att driva kurser samt göra materialet lättillgängligt på ett interaktivt sätt. Erfarenheterna härifrån kan användas för utveckling av IT-kurser för seniorer.

Det virtuella centret, en interaktiv nätverksgemenskap på nätet, kommer att bygga på principerna om gemensamt konstruktivistiskt lärande. Därmed kommer alla medlemmar till fullo kunna deltaga i det kollektiva lärandet och delandet av innovativa metoder som uppstår under då supportmaterialet görs tillgängligt i de deltagande länderna. Internetgemenskapen kommer att följa de tillgänglihetsregler som ställts upp av WAI (Web Access Initiatives) hos World Web Consortium (W3C), till vilka EU har som mål att följa. Det virtuella centret kan utgöra plattform för helpdesk inte bara för utbildare utan även för seniorer.

Ett peer review-system kommer att upprättas för att säkerställa att allt läromaterial håller högsta kvalité i alla deltagarländer. Delandet av expertis mellan parterna och den ovärderliga informationen från seniorer kommer att säkerställa att kursprogram och innehåll stämmer med de behov som finns hos utbildare. Vi hoppas kunna överlåta den slutliga testningen av materialet till skall utföras av externa experter inom fältet seniorer och IT.

Introduktionen av blandade lärmiljöer och e-learningverktyg kommer att uppmuntra utbildare att uppdatera sig på de senaste lärandeteorierna, etiska guidelines, seniorpsykologi och hjälpmedel som behövs för effektiv IT-utbildning för seniorer. Det kommer att vara till hjälp för sina användare och hjälpa till att minska de barriärer som så ofta uppkommer vid arbete med seniorer.

Projektets mest innovativa aspekt är att komplettera den vanliga klassrumspedagogiken med e-learning verktyg som faciliterar och standardiserar inhämtandet av grundläggande kunskaper och expertis inom IT-utbildning för seniorer. Projektet kommer att använda en blandad lärmiljö för att möta kraven för seniorutbildning.

Upprättandet av ett nätverk av seniorutbildare – det virtuella centret – kommer att underlätta spridningen av varje lands kurser, metoder och lärobjekt till de övriga partnerländerna och senare även till övriga EU-länder.

Rekommendationer till IT-industrin baserade på forskning är inte till nytta enbart för seniorer utan också för industrin eftersom det finns en stor potentiell marknad. Användbarhetslaboratoriet vid CTU i Prag kommer att ansvara för denna forskning.

Andra innovativa aspekter inkluderar:

 • Samla erfarenheter och "best practice" från europa.
 • Implementera en helt ny interaktiv nätgemenskap för alla deltagare i partnerländerna
 • Orientering mot användarstyrda verktyg till nytta för både utbildare och seniorer
Senast uppdaterad ( 2006-08-09 )
 


This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.