Education and Culture - Socrates Grundtvig

SEN-NET

Seniors in Network

 • English
 • Česky
 • Português
 • Slovensky
 • Español
 • Svenska

EU Projekt SEN-NET (Seniors in Network)
Saturday, 13 May 2006

Projekt v rámci programu Socrates Grundtvig 1 – Európske kooperačné projekty (European Cooperation Projects)

Hlavná cieľová tematická oblasť projektu SEN-NET (Seniors in Network) je podporovať vzdelávanie seniorov v IKT zručnostiach a vytvorenie siete vzdelávateľov.

V rámci projektu vytvoríme vhodné modely tohto vzdelávania a začleníme do modelov dištančné vzdelávanie, kombinované učenie a e-learning .

Experti v oblasti IKT vzdelávania seniorov majú nasledovné úlohy:

 • Vyvinúť sadu modelov ako aj vyučovacích nástrojov, ktoré sú špecificky zamerané na požadované zručnosti učiteľov, ktorí pracujú so seniormi vo vzdelávacích inštitúciách.
 • Vytvoriť obsah pilotných kurzov, ktoré sa uskutočnia v krajinách partnerov projektu.
 • Vybudovať užitočné vyučovacie nástroje (interaktívny CD ROM a e-learningové spoločenstvo) a kurzový manuál, ktorý pomôže vzdelávacím inštitúciám, poskytovať efektívne IKT vzdelávanie pre seniorov.
 • Vytvoriť interaktívne web virtuálne centrum. Bude účinkovať ako katalyzátor pre budovanie a zdieľanie poznatkov medzi učiteľmi a učiteľmi seniorov na národnej a medzinárodnej úrovni. Virtuálne centrum bude v zhode so smernicami Web Accessibility Initiative (WAI).
 • Špecifikovať potreby seniorov na IKT hardvér a softvér a navrhnúť odporúčania pre IKT priemysel.

Cieľové skupiny zahrnujú učiteľov a ostatný personál zapojený do vzdelávania a pomoci seniorom.

Silný dôraz sa kladie na zapojenie členov spoločenstva seniorov, ktorí budú vyzvaní aby sa zapojili do návrhu projektu a vytvárania materiálov od konceptualizácie až po jeho poskytovanie.

Cieľom projektu SEN-NET je vytvoriť učebné materiály pre vzdelávanie seniorov v IKT, ktoré môžu spravovať novo kvalifikovaní alebo skúsení učitelia v oblasti vzdelávania a prípravy seniorov v používaní IKT tak, aby sa seniori mohli stať členmi e-spoločnosti. V rámci projektu budeme budovať sieť vzdelávateľov a učiteľov, aby si mohli vymieňať skúsenosti a materiály.

Virtuálne centrum pre týchto vzdelávateľov bude vytvorené na webe. Toto Virtuálne centrum bude pomáhať nielen vzdelávateľom, učiteľom v partnerských krajinách, ale aj pomôže šíriť ídey a materiály do ďalších krajín EÚ. Budú to materiály vytvorené v rôznych krajinách s rôznou podporou a využívaním IKT medzi seniormi, takže budú vhodné ako pre rozvinuté krajiny, tak aj pre novo pripojené krajiny EÚ a krajiny s nedostatkom tradície vzdelávania seniorov a s menším používaním technológií medzi seniormi.

Z výskumu vykonanom v oblasti IKT vzdelávania seniorov odvodíme nielen metodológiu výučby, hodnotenia a riadenia takýchto kurzov, ale aj odporúčania pre priemysel, čo seniori potrebujú z produktov IKT hardvéru a softvéru.

Posledná Aktualizácia ( Tuesday, 15 August 2006 )
 


This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.